Geld ig v ana f 1 januari 202 2
Mod el
Ve rsie
Cat alogus pr ij s i ncl. BT W
BP M
B TW
Netto Catalogus prijs
BPM afl ever ing & leges
21%
e xc l. BTW/B PM/a fle ver en
Ape 50 Va n (Fu r go n e)
7.563
0
1.204
5.733
Ape 50 Pick-Up Sh o rt Deck (Iro n )
6.851
0
1 .080
5.145
Ape 50 Pick-Up Long Deck (Iro n)
7.088
0
1 .122
5.341
Ape 50 Pick-Up Top SL
7.2 14
0
1.1 43
5.44 5
Ape 50 Cross Country
7.3 72
0
1.171
5.575
Adviesk  osten    r  ijkla  ar  make  n
ex clusi ef 21% BT W
voor v oer tui gen die in Neder land ger e gistr ee rd worden . D e BPM ber ek eni ng is
APE 5 0
305 ,00
475,00
afhankel ijk v an he t type voe rtu ig en he t gebruik daarvan . Wanneer de bedri jfswagen vol doet aan de fi scale inr i chtings e is en voor gri js kentek en wordt de onde rstaande be r e keni ng toegepas t.
De r ijklaar maakkosten besta an o.a. ui t de transpor tk osten
Dee l 1 - 37,7% van de netto ca ta loguspri js of voo r mo torfi e tsen ( M) 19,4%
In- en uitwendig r ei ningen / poets en
85,00
Deel 2 benzi nem otor a ftrek v an € 1. 283 (M 210) / di e sel toe slag (€ 273)
Aflev e r ingscont r ol e (0-be u r t)
85,00
Kentekenpl aa t Leges
40, 70
Ten aamstellen
10, 40
Prij slijst N ed erland Pia gg io Ape series
Hie rme e ve r valle n alle voorgaande pr ijslijsten. Wijziginge n in pr ijs, uitvoer ing en kleure n voorbehoude n. Informe er bij uw dealer voor de act ue le u itvoe r inge n.
Belast ing v an Pe rsonen auto's en Motorvoe rtuigen (BP M), is een a anschafbel asti ng